Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere pagina van de website www.maisoncoton.com (hierna ‘website’) uitgebaat door Humanizer bvba/Maison Coton (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘Maison Coton’). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud  van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt  van deze website.  Door deze site te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer en met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u lezen via deze link. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website onmiddellijk te verlaten.

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je altijd terecht bij onze klantendienst op het nummer 0032 487 25 58 79 (elke werkdag van 9-12h en van 13-17h) of u kunt contact opnemen via [email protected].

Privacy

Wij verwerken gegevens van onze klanten. Uitleg over wat we met die gegevens doen en waarvoor ze worden aangewend vindt u in onze privacy verklaring die u kunt raadplegen via deze link.

Blogs

Lezers van de blogs die een reactie willen plaatsen, moeten enkele gedragsregels volgen:

  • Respecteren van de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
  • Respecteren van de intellectuele rechten zoals auteursrechten van derden of van Maison Coton

Maison Coton behoudt zich het recht voor om berichten niet te publiceren die:

  • onvoldoende aansluiten bij het onderwerp,
  • een gedachtengang weergeven die niet te volgen is,
  • of inbreuk plegen op de geldende wetgeving of op de intellectuele rechten.

Maison Coton is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan het blog verbonden zijn.

Hyperlinks

De Maison Coton website kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Maison Coton geeft geen enkele garantie inzake nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie  die in een dergelijke hyperlink  of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijk gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Maison Coton alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Maison Coton wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden “als zodanig” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Account

Aangezien je moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord om van onze online diensten gebruik te maken, wijst Maison Coton elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van wachtwoorden door de gebruiker.

Intellectueel eigendomsrecht

Deze website wordt beschermd door nationaal en internationaal intellectueel-eigendomsrecht. Openbaarmaking of verveelvoudiging, alsmede hergebruik of opvragen van de website, waaronder gedeelten daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende, Maison Coton, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het verboden de in vorige zin genoemde handelingen te verrichten voor commerciële doeleinden.