Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Maison Coton is een merknaam van Humanizer bvba, Koolskampstraat 38 8810 Lichtervelde. BE-0819.055.825.

1. Toepasselijkheid

 • Bestelling via de internetsite van Maison Coton houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk via schriftelijke contracten ondertekend door zowel Maison Coton als de klant en zijn slechts van toepassing voor de daarin opgenoemde punten. Alle overige punten van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele tussenpersonen van Maison Coton en op eventuele tussenpersonen van de klant.
 • Deze algemene voorwaarden gelden niet voor offline verkopen. In deze context gelden specifieke algemene voorwaarden, welke worden opgenomen in afzonderlijke afspraken of contracten per opdracht of per klant. Voor meer informatie hieromtrent raden wij aan contact op te nemen met het telefoonnummer +32 (0)479431672.

2. Aangeboden artikelen en prijzen

 • Voorafgaand aan de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant, deelt Maison Coton aan de klant alle nodige informatie mee m.b.t. de door de klant bestelde artikelen. De artikelen worden op de website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande alle voorzorgen, zich toch een fout voordoen, of bijvoorbeeld een kleurverschil, dan kan Maison Coton hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op scherm kunnen afwijken van de realiteit.
 • De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijke voorziene BTW. De BTW is afzonderlijk weergegeven bij het afronden van de bestelling.
 • Voor de verzending van de producten doet de Maison Coton beroep op een afzonderlijke transportfirma en in functie van de informatie gegeven door de klant, wordt een zo nauwkeurig mogelijke verzendingskost medegedeeld. Maison Coton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen aan deze verzendingskost, welke uitsluitend te wijten is aan een transportfirma. De transportfirma die door Maison Coton wordt aangeduid, levert enkel op werkdagen en binnen de gangbare werkuren. Deze kunnen van land tot land verschillen.
 • Indien een door de klant besteld artikel toch niet voorradig is, wordt de klant hiervan via e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht waarna in onderling overleg een oplossing beslist zal worden.

2.1 De laagste prijsgarantie

 • Bij Maison Coton houden we dagelijks de prijzen van andere webwinkels in het oog. Op basis daarvan passen we onze prijzen aan. Op die manier bieden we altijd de laagste prijs.  
 • Heb je het door jou aangekochte product ergens anders toch goedkoper gezien, dan betalen we jou het verschil terug door middel van een waardebon.
 • Hou er rekening mee dat je aan volgende voorwaarden moet voldoen;
  • Bezorg ons een foto of ander geldig bewijsstuk dat aantoont dat de prijs op een andere Belgische webshop op het moment van uw aankoop of uiterlijk binnen een periode van 8 dagen na de aankoop voordeliger was.
  • Mail vervolgens de nodige bewijsstukken, de gegevens van de andere webshop, uw eigen gegevens en uw Maison Coton aankoopbewijs naar [email protected] 
 • Let op de geldigheid van onze garantie.
  • Deze garantie is enkel geldig op producten aangeboden door Belgische webshop en niet tijdens soldenperiodes. 
  • De geafficheerde prijs moet van toepassing zijn voor iedereen, zonder voorwaarden (bv. aankoopverplichting, lidmaatschap, betaalmiddel…).
  • De eventuele kosten voor levering, verpakking, enz…moeten meegerekend worden.
  • Het moet om een nieuw product gaan met dezelfde referentie en dat onmiddellijk beschikbaar is.
  • Het mag niet om een duidelijke prijsfout gaan van de andere webshop.
 • Na het valideren van je aanvraag betalen we je door middel van een waardebon we het verschil terug.

3. Informatie door de klant

 • De klant is ertoe gehouden alle informatie aan Maison Coton mede te delen die Maison Coton nodig acht om een vlotte en correcte afhandeling van de bestelling te verwezenlijken.
 • Hiertoe zal Maison Coton de velden van de E-shop van Maison Coton aanduiden die verplicht dienen te worden ingevuld opdat de bestelling kan plaatsvinden.
 • De klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.

4. De bestelling

 • Sluiting van de bestelling
  1. De bestelling bestaat vanaf de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant aan Maison Coton.
  2. Maison Coton behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien:
   • de klant onjuiste, onvolledige en/of valse gegevens heeft geleverd;
   • er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van niet-betaling en/of fraude door de klant;
   • vorige bestelling(en) onbetaald zijn gebleven om gelijk welke reden.
 • Bij bestellingen op maat of bij personalisatie is de klant verantwoordelijk voor de opgegeven maten en andere gegevens.

5. Garantie en klachten

 • Klachten uit hoofde van verborgen gebreken dienen te worden ingediend binnen 15 dagen nadat het gebrek wordt vastgesteld.
 • De aansprakelijkheid van de Maison Coton, beperkt zich dan tot herstelling waar mogelijk, tot de vervanging door een gelijkaardig product of terugbetaling van de aankoopprijs.
 • In geen geval is Maison Coton aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van het niet beschikbaar zijn van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.
 • De garantietermijn van Maison Coton kan geenszins de fabrieksgarantietermijn overschrijden en is hoe dan ook beperkt tot zes maanden.
 • Op gebruiksgoederen zoals kaarsen, geuren enzoverder is geen garantieregeling voorzien.
 • Gepersonaliseerde producten of producten op maat worden niet teruggenomen.
 • Maison Coton zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijke schade en de gevolgen voor de klant of een derde naar aanleiding van nagelaten onderhoud, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

6. Levertijd – adres – wijze van de bestelling - zichttermijn

 • Maison Coton verbindt er zich toe bestellingen te verwerken binnen de 48 uur na het ontvangen van de betaling.
 • In België verbindt Maison Coton zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 7 werkdagen na de verwerking en indien alle producten voorradig zijn. Voor leveringen in het buitenland moet rekening gehouden worden met een leveringstermijn van een 10-tal werkdagen na de verwerking van de bestelling.
 • Voor bestellingen op maat en/of gepersonaliseerde bestellingen moet rekening gehouden worden met een extra verwerkingstermijn van 7 werkdagen.
 • Bij bestellingen op maat of bij personalisatie is de klant verantwoordelijk voor de opgegeven maten en andere gegevens. Het niet correct ontvangen zal de leveringstermijn voor onbepaalde duur verlengen.
 • Deze leveringstermijnen worden ter goeder trouw aangegeven, doch zonder waarborg. In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot een annulatie van de bestelling en/of schadevergoeding.
 • Maison Coton levert de door de klant bestelde artikelen op het door hem opgegeven leveringsadres. Indien de klant niet aanwezig is, wordt een bericht achtergelaten en kan de bestelling op een postpunt afgehaald worden. Indien geen aflevering mogelijk is of indien de klant weigert de zending in ontvangst te nemen, contacteert Maison Coton de klant voor overleg. Alle kosten verbonden aan een hernieuwde aanbieding, vernietiging of terugzending van de vracht zullen aan de klant aangerekend worden. Bij gebreke aan tijdige instructies van de klant zal Maison Coton naar eigen goeddunken de zending vernietigen of verkopen. Indien een zending niet kan afgeleverd worden omdat het adres van de klant onjuist of onvolledig blijkt is de klant eveneens verantwoordelijk.
 • Extra kosten verbonden aan de aflevering op een adres dat verschilt van het door de klant aanvankelijk opgegeven adres worden in rekening gebracht.
 • Bij de levering tekent de klant een afleveringsbewijs. Indien hij de levering weigert wegens zichtbare gebreken en/of onregelmatigheden, vermeldt hij dit op het afleveringsbewijs.
 • Na tekening voor ontvangst, controleert de klant binnen de 24 uur de levering aan de hand van de paklijst die op het colli is bevestigd. Indien het aantal of de aard van de door de klant bestelde artikelen niet overeenstemt met hetgeen op de paklijst is vermeld, dan wel met de inhoud van het colli, of indien er beschadigingen zijn dan verwittigt de klant Maison Coton hieromtrent op [email protected] en dit binnen de 48 uur na levering van de artikelen.
 • Indien de artikelen teruggezonden moeten worden dan dient dit in onberispelijke en ongebruikte staat en uiterlijk 24 uur na de schriftelijke melding te gebeuren.
 • De klant erkent dat de kosten en het risico van terugzending ten zijne laste zijn.
 1. Betalingsvoorwaarden – eventuele terugbetaling en facturering
 • De door de klant bestelde artikelen dienen voorafgaand aan de levering betaald te worden.
 • Deze betaling kan geschieden via overschrijving of alle aangeboden betaalmiddelen.
 • Indien om gelijk welke reden de verwerking van de bestelling niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag hem zo vlug mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na betaling, teruggestort.
 • Indien de bestelling aan ons werd geretourneerd zullen wij het voorafbetaalde bedrag uiterlijk 30 dagen na de goede en schadeloze ontvangst (in ons magazijn) terugstorten. Dit onder voorbehoud van de verrekening van eventuele extra kosten zoals, niet gelimiteerd, in artikel 6 opgenomen.

8. Bescherming van het privé-leven

 • De klant kent en gaat akkoord met de privacy policy op de webshop van Maison Coton.

9. Nietigheid

 • De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van de bestelling laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de bestelling onverlet, behalve indien de bestelling zonder deze clausule geen voortgang kan vinden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Alle door Maison Coton afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen in verband met interpretatie of uitvoering van deze overeenkomsten of betwistingen in verband met de uit de overeenkomsten voortvloeiende facturen is alleen de rechtbank van Gent afdeling Oostende bevoegd.